Programlar

 • İşletme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı  

  Yönetim Biliminin tarihsel süreci göz önüne alındığında 1950’lerin sonlarında ortaya çıkan sistem yaklaşımı; işletmelerin sosyo-teknik yapısını sistem perspektifinde incelemeyi, işletme ve çevre unsurlarını bütünleşik bir bakış açısı ile tanımlama ve değerlendirmeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda, işletmelerin günümüzde mühendislik ilke ve modelleri ile girdi-süreç-sonuç ilişkisindeki bileşenlerin tanımlanması, model kurulması, karar alma ve sorun çözme yaklaşımlarının kullanılması; işletmelerin kompleks yapıları göz önüne alındığında etkin bir yöntem ve akademik disiplin olarak kabul görmektedir. İşletmelerin hizmet ya da üretim sektörlerinde ve alt iş kollarında gittikçe artan düzeyde yer aldıkları çevresel unsurlar, çevreyi analiz etmede işletme yöneticilerinin iş ve kurumlarına yönelik neden-sonuç ilişkilerini teşhis etmede analitik yöntemleri kullanmaya daha çok yöneltmektedir. İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı, bu perspektifte tüm mühendislik mezunlarının yüksek lisans programına başvurularına açıktır.

   

  Programın Misyonu; lisans programı mezuniyeti mühendislik eğitimi olan adaylara işletmelerde karar alma, sistem geliştirme ve sorun çözme yaklaşımlarında; işletmecilik ilkelerini bütünleşik bir sistem perspektifinde mühendislik ilke ve yöntemlerinden yararlanarak uygulanabilme bakış açısını sunmak, işletmelerde kaçınılmaz bir gereklilik olan değişim sürecini tasarlayabilme ve uygulayabilme yetkinliğini kazandırmak

   

  Programın Vizyonu; İşletme mühendisliği yüksek lisans eğitiminin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayarak endüstride etkin rol üstlenmiş işletmelerde sistem kuran ve geliştiren, etkinlik-etkililik-verimlilik bakış açısı ile işkolu ve sektöre yön verebilecek lisansüstü eğitimi mühendislere vermek ve bu eğitimde tercih edilir olmak

   

  İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı tezli bir yüksek lisans eğitimi olup 7 ders, seminer ve yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Lisans mezuniyeti işletme mühendisliği veya endüstri mühendisliği olmayan adayların bilimsel hazırlık adı altında lisans eğitiminden kendileri için önerilen dersleri almaları gerekmektedir. Öğrencilerin lisans eğitimi mezuniyet transkriptleri göz önüne alınarak bilimsel hazırlık derslerinden daha önceden alınmış olanlar kredi, içerik ve başarı notu göz önüne alınarak muaf edilir.

   

  Uzmanlaşma alanları;

  Üretim, Pazarlama, İnsan Kaynakları yönetimi, finans, sayısal yöntemler

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ülkemizde 2012 yılında çıkartılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve sonraki yasal düzenlemeler iş sağlığı ve güvenliği (ISG) uzmanlarının ilgili sektörlerde istihdamını zorunlu hale getirmiştir. Buna göre, çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla A, B ve C sınıfı ISG uzmanlarının yetkinliklerini nasıl elde edecekleri açıklanmıştır.

ISG uzmanlığının elde edilmesinde  eğitime ve sınava   girmeden doğrudan sınava girebilecek  durumda olanlar, eğitime katılmadan  doğrudan sınava girerek ISG uzmanlığını alabilecek olanlar ve hem eğitim hem sınav ile belge almaya hak kazanacak olanlar yönetmelikte tanımlanmıştır. Buna göre, B sınıfı ISG uzmanlığı için Bakanlık, ISG yüksek lisans programını başarı ile tamamlayanlara ayrıca bir eğitim alma koşulu aramadan  doğrudan sınava girme hakkı tanımaktadır. Sınava girme hakkını  doğrudan yüksek lisans derecesi ile elde ederek kazanmak ve böylelikle sınava hazırlanmak, özel bir kursa katılarak sınava yönelik hazırlık yapmak isteyen adaylara göre önemli bir avantaj sağlayacaktır.  Yüksek lisans programımız, diğer ISG uzmanlığı sınıfları için sınava girecek bireylerin sınava hazırlanma sürecinde tercih edilebilecektir bir yoldur.

Fen Bilimleri Enstitüsü İşletme Mühendisliği Anabilim Dalınca yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliği yüksek lisans programı ilk kez 2014-2015 eğitim yılı bahar yarıyılında Akdeniz Üniversitesi bünyesinde açılmış, Alanya ve Antalya yerleşkelerinde  iki ayrı şubeye öğrenci alarak eğitim vermeye başlamıştır.

 

Programın Vizyonu: ISG ye yönelik sorunların önlenmesinde ve düzeltilmesine katkıda bulunmak,  özellikle bulunulan coğrafi lokasyonda sektörel istihdamı arttırmaya yönelik bir rol üstelenerek ISG profesyonellerinin sektörde geliştirecekleri yönetim sistemleri ve ISG kültürel normların inşaası için kazandırılacak eğitimde tercih edilir olmak, bulunun konum itibariyle hizmet sektöründe de ISG uygulamalarının artmasına öncü olmak.

 

Programın Misyonu: İş Sağlığı ve güvenliği bilincinin yerleşmesine katkı sağlayarak farkındalığı arttırmak, özellikle bulunulan coğrafi bölge itibariyle ihtiyaç duyulacak İSG uzmanlarının yetkinlik kazanımlarında aktif rol üstlenerek  sektörel istihdama katkı sağlamak, ISG alanında etkin bir bilgilendirme kanalı olmak, alandaki akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak

 

Programa Başvuru Şartları: Tüm lisans programları mezunlarına açıktır.

 

Programın İçeriği: Tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans programı 2 dönem halinde, 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır. Dersler hafta içi 17:30’dan sonra başlamaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan bireyler yüksek lisans derecesine (Master of Science) sahip olacaklardır.

 

Eski Site