Programlar

  • Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı 

Bilimsel bilginin hızla arttığı, teknolojik gelişmelerin hayatımızı büyük oranda etkilediği bu çağda fen bilimleri eğitiminin rolü oldukça önemlidir. Bu çağda fen ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip eden, hem ülkemizin hem de çağın gerektirdiği yeniliklere katkı sağlayabilecek nesillerin yetiştirilebilmesi için fen bilimleri eğitimi alanında donanımlı eğitimcilere ihtiyaç vardır. Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans programı gelecek nesilleri çağın gerektirdiği şekilde yetiştirebilecek bilgi ve becerilere sahip, fen bilimleri alanında yapılan araştırmaları yakından takip edebilen, bu alana katkı sunabilecek eğitimcileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 2017 yılında Matematik ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı altında açılan tezli yüksek lisans programında şu an iki doçent, dört yardımcı doçent ve bir araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Öğretim üyelerinin FeTeMM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik), bilimin doğası, kavramsal değişim stratejisi, çevre eğitimi, teknoloji destekli fen eğitimi gibi güncel konularda yürüttükleri araştırmaları bulunmaktadır.

Programın Vizyonu;  bilimsel düşünme ilkeleri doğrultusunda, insani değerlere önem veren, etik değerleri benimseyen, girişimci, yeniliklere açık, takım ruhuna sahip eğitimciler yetiştirmek, ulusal ve uluslar alanda karşılaşılan problemlere çözüm üretebilecek saygın projeler ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmektir.  

Programın Misyonu; lisans eğitimini Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği alanlarında tamamlamış olan adayları gelecek nesilleri yetiştirme bilincine ve sorumluluğuna sahip, çevre ve dünya sorunlarını önemseyen, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edip, alana katkı sağlayabilen fen bilgisi öğretmeleri ve akademisyenler olarak yetiştirmektir.

 

  • Fen Bilgisi Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Birinci Öğretim Programı 

  • Fen Bilgisi Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı

  • Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilmelerini, edindikleri uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmelerini, alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmelerine imkan sağlamaktadır. Program, öğrencilerin uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme ve alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme ve çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisini geliştirmektedir. Ayrıca, program kapsamındaki öğrencilerin alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmelerini ve konusuyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmesini, alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygulayabilmesini hedeflemektedir. Kısaca, problem çözme odaklı, işbirliğine dayalı ve nitelikli uygulamalarla yürütülerek, araştırmacılara ve eğitimcilere katkı sağlanması programın esasını teşkil etmektedir.

Programın misyonu; Üniversitemizin genel misyonu doğrultusunda lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin mesleki ve akademik gelişimlerini en etkin şekilde sürdürmelerini sağlamaktır. Bu misyonu gerçekleştirmek için öğrencilerin profesyonel gelişimini sağlamaya yönelik topluma fayda sağlayacak üst düzey matematik eğitimi araştırmalarının yapılmasını ve bu çalışmaların sonuçları doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesinin önerilmesini araştırma ve eğitim amacıyla diğer resmi ve özel eğitim kurumları ile işbirliğinin artırılmasını sağlayarak topluma hizmet etmektedir. 

Programın vizyonu; Üniversitemizin genel vizyonu doğrultusunda sunulan lisansüstü programın kalitesi sayesinde en nitelikli öğrencilerin, lisansüstü eğitim almak için seçtikleri, ulusal ve uluslararası üst düzey matematik eğitimi araştırmalarını destekleyen, eğitimindeki sorunların çözümünde etkin bir rol üstlenen,  ulusal gelişmeye katkı sağlayan, gelişime açık, yaratıcı, sorgulayıcı ve uygulayıcı uzman ve araştırmacıları yetiştiren bir anabilim dalı olmaktır. 

 

  • Matematik Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Birinci Öğretim Programı

  • Matematik Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı
Eski Site